Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Santtu Hämäläinen

Santtu Hämäläinen

Real/full name:
Santtu Hämäläinen
Age:
N/A
Place of origin:
Finland
Gender:
Male

Mokoma

Bass (2003-present)

2003 Takatalvi (Single) Bass
2004 Mokoma DVD (Video) Bass
2006 Kuoleman laulukunnaat Bass
2006 Viides vuodenaika (EP) Bass
2007 Sakara Tour: Club Teatria, Oulu (Split) Bass
2007 Sakara Tour: Rytmikorjaamo, Seinäjoki (Split) Bass
2007 Sakara Tour: Työnkulma, Kuopio (Split) Bass
2007 Sakara Tour: Sibeliustalo, Lahti (Split) Bass
2007 Sakara Tour: Lutakko, Jyväskylä (Split) Bass
2007 Sakara Tour: Nosturi, Helsinki (Split) Bass
2007 Sakara Tour: Cafe Tivoli, Rovaniemi (Split) Bass
2007 Sakara Tour 2006 DVD (Split video) Bass
2007 Nujerra ihminen (Single) Bass
2007 Luihin ja ytimiin Bass
2010 Sydänjuuret Bass
2010 Juurta jaksain (EP) Bass
2010 Sarvet esiin (Single) Bass
2011 Sydän paikallaan (Single) Bass
2011 Varjopuoli Bass (tracks 1-9, 11-15), Guitars (lap steel) (tracks 1, 4, 14)
2012 Valkoista kohinaa (Single) Bass
2012 Punamultaa (Single) Bass
2012 180 astetta Bass, Vocals (choirs), Percussions
2013 Yksi (EP) Bass
2015 Elävien kirjoihin Bass
2018 Hengen pitimet Bass
2020 Ihmissokkelo Bass
(show all)

The Machete

Guitars, Bass (2003-present)

2005 Regression Guitars, Bass
2007 Untrue Guitars, Bass

Mokoma

2010 Sydänjuuret Music (tracks 4)
Added by: Tane Modified by: memorius
Added on: 2011-04-10 01:22:41 Last modified on: 2020-05-03 15:00:01
 
Duplicate? Please file a report for merging.