Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Wừu > 888
Wừu - 888
Wừu discography (main)
Hoang tưởng
(2012)
>
Wừu discography (all)
Hoang tưởng
(2012)
>

888

Wừu

Type:
Full-length
Release date:
April 2011
Catalog ID:
N/A
Label:
Bloody Chunks Records
Format:
CD
Reviews:
None yet
1. Khi những thiên tài xuất hiện 01:02  
  (loading lyrics...)
2. Nhũn não 00:54  
  (loading lyrics...)
3. Cái này nè ku 01:11  
  (loading lyrics...)
4. Anophen 01:03  
  (loading lyrics...)
5. Đi dạo phố 00:56  
  (loading lyrics...)
6. Chạy chậm thôi 01:10  
  (loading lyrics...)
7. Chết tui 00:56  
  (loading lyrics...)
8. Rơi 01:24  
  (loading lyrics...)
9. Chém gió 01:59  
  (loading lyrics...)
10. Thúi quá 00:56  
  (loading lyrics...)
11. Biến đi 01:18  
  (loading lyrics...)
12. Nóng cái đéo 01:11  
  (loading lyrics...)
13. Hút 01:18  
  (loading lyrics...)
14. Đói bụng 01:54  
  (loading lyrics...)
15. Đi ăn trộm 01:44  
  (loading lyrics...)
16. Rinh 01:45  
  (loading lyrics...)
17. Cù nhây 01:51  
  (loading lyrics...)
18. Tránh ra 01:04  
  (loading lyrics...)
19. Hói, lé 01:25  
  (loading lyrics...)
20. Nhạc sàn 01:02  
  (loading lyrics...)
21. Bay đêm 01:54  
  (loading lyrics...)
22. Tự sướng vui 01:03  
  (loading lyrics...)
23. Rock Việt là Rock gì 01:17  
  (loading lyrics...)
24. Nếu mày thích giai điệu 01:54  
  (loading lyrics...)
25. Les phong trào 01:12  
  (loading lyrics...)
26. Một thưở bâng khuâng 02:07  
  (loading lyrics...)
27. Không còn hạnh phúc khi thấy em đang khóc 00:05  
  (loading lyrics...)
28. Hạnh phúc đã trở lại khi thấy nụ cười của em 00:31  
  (loading lyrics...)
29. Hết tiền hết trym 01:44  
  (loading lyrics...)
30. Không lẽ tao đánh mày ngay tại đây 00:45  
  (loading lyrics...)
31. Nhật ký 01:48  
  (loading lyrics...)
32. Khi tụi tào WỪU 01:14  
  (loading lyrics...)
33. Hết rồi! 03:25  
  (loading lyrics...)
  45:02  
Band members
Nub Drums
Siu Bleh Guitars
Pi Bass
Voyh Vocals
Koi Vocals
Miscellaneous staff
Siu Bleh Samples, Mixing, Mastering
Nub Drums
Siu Bleh Guitars
Pi Bass
Voyh Vocals
Koi Vocals
Siu Bleh Samples, Mixing, Mastering
There are no reviews for 888 yet. You can write one.

Recording information:

Recorded & mastered at Bloody Chunks Records.

Added by: misanthropians Modified by: misanthropians
Added on: 2012-12-04 07:20:58 Last modified on: 2018-06-03 07:24:22