Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Bức Tường > The Last Saturday
Bức Tường - The Last Saturday
Bức Tường discography (all)
< Nam châm
(2004)
Ngày khác
(2010)
>

The Last Saturday

Bức Tường

Type:
Live album
Release date:
November 2006
Catalog ID:
N/A
Label:
Dihavina
Format:
Unknown
Reviews:
None yet
1. Rock xuyên man đem  
  (loading lyrics...)
2. Bông hồng thuy tinh  
  (loading lyrics...)
3. Nam châm  
  (loading lyrics...)
4. I'm Your Stylish Man  
  (loading lyrics...)
5. Bât tu  
  (loading lyrics...)
6. Con mua hoang da  
  (loading lyrics...)
7. Vô hình  
  (loading lyrics...)
8. Niềm tin cho cat bui  
  (loading lyrics...)
9. Ra khơi  
  (loading lyrics...)
10. Khám phá  
  (loading lyrics...)
11. Duong dên ngàd vinh quang  
  (loading lyrics...)
Nghiêm Mạnh Tuấn Drums
Nguyễn Duy Hùng Keyboards
Trần Tuấn Hùng Guitars, Vocals (backing)
Trần Lập (R.I.P. 2016) Vocals, Guitars
Trần Nhất Hoàng Bass
There are no reviews for The Last Saturday yet. You can write one.

"The Last Saturday" is the last live-show before Buc Tuong split-up.

Added by: misanthropians Modified by: Krister Jensen
Added on: 2007-07-05 22:02:22 Last modified on: 2015-03-15 06:25:56