Name Type Year Reviews
Demo 1992 Demo 1992  
Exon / Ajna Split 1994  
Mirror Full-length 1998