Name Type Year Reviews
Những Đôi Tay Full-length 2003  
Thien Duong & Dia Nguc Demo 2006  
Phantom of Rock Full-length 2012