Name Type Year Reviews
Mắt Xích Demo 2003 2 (43%)
Những Ngày Đợi Nắng Full-length 2013